7 8
Kỵ Binh Texas (Texas Rangers) Kỵ Binh Texas (Texas Rangers)

Kỵ Binh Texas

Texas Rangers (2001)

AHA 7
(8 Voted) HD
Xem Phim Xem Trailer

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Vào thập niên 70, trên lawless biên giới giữa Texas và Mê-hi-cô, các cơ quan thi hành luật pháp lâu đời nhất tại Mỹ được sinh ra: Texas Rangers, những người bền vững trở thành một biểu tượng của niềm vinh dự và valor. It was a time when Mexican banditos were raiding the border, Indian tribes were battling for their traditional lands and settlers were pushing west by the thousands lured by the promise of a new life. Nó đã được một thời gian khi Mexico banditos được raiding các biên giới, Ấn Độ tribes được battling cho đất truyền thống của họ và đã được đẩy settlers tây của hàng ngàn lured của lời hứa của một cuộc sống mới. The rustic country along the Rio Grande River was in chaos as gangs raided farms and family ranches, then took refuge south of the river, beyond the reach of local sheriffs and the US Army. Các mộc quốc gia dọc theo sông Rio Grande được trong chaos như băng nhóm raided trang trại và gia đình, và ranches, sau đó đi về phía Nam refuge sông, vượt ra ngoài phạm vi của địa phương và các sheriffs US Army. Only the Texas Rangers had a chance to turn the tide and bring justice back to the people. Chỉ có Texas Rangers đã có một cơ hội để xoay tide và mang lại công lý cho dân.

One legendary man, Leander McNelly, is chosen to lead a band of unlikely heroes- many of them young, inexperienced men -in a battle with the renegade outlaws who made the Texas frontier the most dangerous place in America. Một trong những huyền thoại "man", Leander McNelly, được chọn để dẫn đầu một ban nhạc của anh hùng không-nhiều người trong số họ trẻ, inexperienced-nam giới trong một trận chiến với những người thực hiện renegade outlaws Texas Frontier nơi nguy hiểm nhất ở Mỹ.

Kỵ Binh Texas VietSub, Kỵ Binh Texas Thuyết Minh, Kỵ Binh Texas Bản Đẹp, Phụ đề Kỵ Binh Texas, Kỵ Binh Texas full/trọn bộ, Kỵ Binh Texas trailer, Texas Rangers VietSub, Texas Rangers Thuyết Minh, Texas Rangers Bản Đẹp, Phụ Đề Texas Rangers, Texas Rangers full/trọn bộ, Texas Rangers trailer

x